K setkání pracovních skupin

 

1. Setkání tematických skupin

Místo / Miejsce : Ostrava

Datum / Data: 30. 10. 2014 a 4. 11. 2014

Došlo k vytvoření tematických skupin pro tyto oblasti, identifikované v rámci „ANALÝZY STÁVAJÍCÍCH PŘESHRANIČNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH AKTIVIT NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A OPOLSKÉHO VOJVODSTVÍ“:

• zemědělství a potravinářský průmysl,

• dřevozpracující a nábytkářský průmysl,

• turistický ruch, lázeňství, lékařství,

• stavebnictví (stavební materiály, obnovitelné zdroje energie a další služby v této oblasti)

Na těchto prvních setkáních byli účastníci seznámeni s „ANALÝZOU STÁVAJÍCÍCH PŘESHRANIČNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH AKTIVIT NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A OPOLSKÉHO VOJVODSTVÍ“, kterou představila společnost PROCES, s.r.o., která tuto analýzu zpracovala. 

Hlavní část, která z analýzy byla představena byla SWOT analýza. Na úvodní jednání potom byly ve spolupráci s experty na jednotlivé obory zpracovány úvodní informace pro jednotlivá odvětví:

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělská politika obou zemí prošla během historie mnohými změnami, z nichž v současnosti je nejzásadnější vstup do EU v roce 2004 a zapojení do evropské zemědělské politiky, která vede k intenzifikaci rostlinné a živočišné výroby a zavádění efektivnějších technologických procesů. Čeští zemědělci mohou využít polských zkušeností, jelikož zemědělství má v Polsku velmi dlouhou tradici a zemědělský rozvoj významně ovlivnil i podobu společnosti. Velká část polské populace je hluboce spjata s půdou, což se odráží také na sociálních vazbách, kultuře, a rozmístění společnosti do venkovských oblastí. Ve struktuře polského zemědělství dominují obilniny tvořící až 55 % z hodnoty celkového exportu. Mezi další vyvážené plodiny patří ovoce a výrobky z ovoce, cukr a cukrářské výrobky, z živočišné produkce dominuje vývoz masa, masných a mléčných výrobků (Regionální geografe Polska, 2013).

Turistický ruch, lázeňství, lékařství

Turistický ruch, lázeňství a lékařství představují oblast, v níž se nachází obrovský potenciál vzájemné podnikatelské spolupráce. K silným stránkám Opolského vojvodství z hlediska turistické atraktivity patří podle respondentů dotazovaných v rámci výzkumu cestovního ruchu na česko-polském příhraničí hlavně rekreace, prohlídka historických památek, návštěva rodinných příslušníků, účast na kulturních akcích. Slabými stránkami regionu jsou dopravní komunikace, špatný stav regionální ekonomiky, velmi vysoké ceny a špatně rozvinutá turistická infrastruktura. Hlavními motivačními faktory pro návštěvu Moravskoslezského kraje jsou odpočinek, příroda, historické památky a nejrůznější kulturní akce. Slabými stránkami jsou naopak nedostatek parkovacích míst, orientační navigační systémy a nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení v lokalitě.

V obou regionech je možno navštívit velké množství turistických pamětihodností. V Moravskoslezském kraji návštěvníci vyhledávají především horskou turistiku, historické památky, technické památky a kulturní akce. V Opolském vojvodství podle oslovených expertů turisty lákají především historické památky, jezera u města Nisa nebo příhraniční rekreační komplexy, které jsou často na vysoké úrovni.

Dřevozpracující a nábytkářský průmysl

V obou regionech působí dřevařské klastry, které zaměstnávají poměrně vysoký počet pracovníků. Polsko je jednou z nábytkářských velmocí a výrobci nábytku přispívají k polskému HDP téměř dvěma procenty. Na polském trhu působí 23 tisíc firem zaměstnávajících 133 tisíc lidí. 90 % jejich produkce míří do zahraničí.

Naproti tomu potenciál českých výrobců je v dostupnosti základního materiálu (přířezy, dřevotřískové desky, dýhy, hranoly aj.), který pochází z tuzemska. Dále je to unikátnost českých výrobků, zejména pak ohýbaný nábytek, ale také designové prvky jako je například kování či úchytky nebo zámky. Z hlediska mezinárodní konkurence představují právě čeští výrobci v tomto oddílu špičkovou evropskou úroveň. Při srovnání českého a polského nábytkářství se polské výrobky expertům jeví jako sofistikovanější, kvalitnější a s preciznějšími detaily, což se ale odráží ve vyšší ceně výrobků.

Stavebnictví-stavební materiály, obnovitelné zdroje energie,…

Poslední oblastí s výrazným potenciálem spolupráce je stavebnictví, s ním spojené obnovitelné zdroje energie a další služby v této oblasti. Před několika lety probíhala mezi stavebními firmami v obou zemích intenzivní spolupráce. S nástupem ekonomické recese v roce 2008 a s úbytkem zakázek se jejich kooperace transformovala ve vzájemnou konkurenci, která trvá v oblasti obou regionů dodnes. Základní stavební výroba v Moravskoslezském kraji v roce 2011 byla 10,6 mld. Kč, v Opolském vojvodství činila 19,0 mld. Kč. Potenciál spolupráce spočívá podle expertů zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie, do kterých bude v budoucnu proudit vyšší podíl finančních prostředků z fondů Evropské unie, a také v opětovném navázání kooperace stavebních firem v oblasti, které si v období před ekonomickou recesí v roce 2008 zprostředkovávaly vzájemné subdodávky materiálů a zboží.

Na prezentaci společnosti PROCES, s.r.o. navázaly diskuse. Někteří podnikatelé měli zájem o navázání partnerství na druhé straně hranice, jiní zase požadovali specifické informace k jejich profesi. Výstupy diskuze budou promítnuty do dalšího setkání. 

 

2. Setkání tematických skupin

Místo / Miejsce : Ostrava

Datum / Data: 20. 1. 2015 a 22. 1. 2015

Na základě prvních pracovních skupin byly na druhých pracovních skupinách, konaných 20. 1. 2015 a 22. 1. 2015, prezentovány informace, o které měli účastníci zájem.

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje představila její činnosti a možnosti využití jejich služeb pro navázání spolupráce prostřednictvím jejich projektu „Enterprise europe network“. Dále byly ve skupinách prezentovány tematicky zaměřené informace z odboru cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Ve skupině zemědělství a potravinářský průmysl byly představeny aktivity projektu „Jak šmakuje“, který je specificky zaměřen na podporu tradičního kulinářského bohatství Moravskoslezského kraje.

Ve skupině turistický ruch, lázeňství, lékařství potom zástupce odboru cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje prezentoval možnosti pro návštěvníky z okolních zemí včetně různých projektů, na kterých Moravskoslezský kraj pracuje nebo je plánuje realizovat v programovacím období 2014+.

Pro pracovní skupinu stavebnictví (stavební materiály, obnovitelné zdroje energie a další služby v této oblasti) potom byla představena energetická legislativa v ČR s promítnutím do praxe, kde mohli převážně polští podnikatelé posoudit zásadní rozdíly mezi českou a polskou legislativou a zda je možné vstoupit na český trh.

 

Hlavní problémy, které byly identifikovány na pracovních skupinách:

  • nedostatek informací
  • rozdílná legislativa v ČR a v PR
  • nízká konkurenceschopnost českých firem na polském trhu (polský trh má obecně nižší náklady a ve finále i nižší ceny svých výrobků)
  • jazyková bariéra mezi podnikateli i v rámci legislativy
  • nedůvěra českých podnikatelů převážně z hlediska kvality polských výrobků

Hlavní přínosy pracovních skupin:

  • na pracovních skupinách měli podnikatelé možnost navázat kontakty z možnými partnery z druhé strany hranice
  • pracovních skupin se taky účastnily hospodářské komory, podnikatelé tak mohli navázat silnější vazby taky s těmito institucemi, které pomáhají k rozvoji podnikatelského prostředí a k navázání nových kontaktů
Nedefinováno